Image Alt

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

(dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca)

 

Podstawa prawna:

§ 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),

Osoba wydająca zwolnienie – Dyrektor Szkoły.

Wymagane dokumenty:

1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego (wzór opinii – załącznik nr 1 )

2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego (wzór wniosku – załącznik nr 2)

Miejsce złożenia dokumentacji – Sekretariat Szkoły

Termin dostarczenia dokumentów – do 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły – 3 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

Inne postanowienia:

1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela lub uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego może podczas trwania tych zajęć odbywać inne zajęcia na terenie szkoły pod opieką innego nauczyciela. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły

2. W przypadku, gdy zajęcia wychowania fizycznego są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodziców o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako usprawiedliwioną. Zwolnienia takie nie dotyczą uczniów, którzy są w trakcie uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego.

3. Zaświadczenia lekarskie zwalniające ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie dostarczone w terminie, będą ważne od daty jego złożenia w sekretariacie Szkoły.

4. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem
z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie stanowią podstawy do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

5. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego a okres zwolnienia nie przekracza połowy wymaganego czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.

6. Jeżeli zwolnienie ucznia trwa cały II semestr w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.

7. Do czasu uzyskania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

8. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia. Fakt ten potwierdza podpisem złożonym na decyzji.

9. Kopię decyzji dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego włącza się do arkusza ocen ucznia.

10. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniowi zwolnionemu z zajęć wychowania fizycznego wpisuje się zwolniony lub zwolniona.

11.Zwolnienia lekarskie, rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia do 1 miesiąca ciągłego zwolnienia w roku pozostają w gestii nauczyciela wychowania fizycznego.

12. Z procedurami zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach, natomiast wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

13. Procedura powyższa obowiązuje od I semestru r. szk. 2013/14. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas zebrań, zaś uczniowie na lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego.

14. W przypadku decyzji odmownej rodzice (prawni opiekunowie), pełnoletni uczeń mogą się odwołać za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

15. W sprawach nie uregulowanych powyższą procedurą, decyzje podejmuje dyrektor Szkoły.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

 

Procedura zwalnianiania z nauki drugiego języka obcego

 

Podstawa prawna:

§ 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

2. Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

Miejsce złożenia dokumentacji: Sekretariat szkoły
Termin wydania decyzji przez dyrektora Szkoły – 7 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji.

Inne postanowienia:

1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego wychowawca w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”.
2. Uczeń zwolniony z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego „Podania” rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.

 

Dokumenty do pobrania: 
PODANIE O ZWOLNIENIE Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ