Image Alt

Nasze terapie

Drama

Kształtuje umiejętności społeczne i intelektualne oraz pozwala na wyrażenie własnych uczuć, myśli i emocji. Pozwala przyjrzeć się sytuacjom problemowym i je rozwiązywać oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowania innych ludzi, bo ukazuje motywy i konsekwencje określonego zachowania. Dzięki temu dzieci uczą się analizowania postaw i bardziej świadomie interpretują relacje międzyludzkie.

 

Trening umiejętności społecznych

Jest to metoda terapii umożliwiającą osoba z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalająca na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Terapia obejmuje kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości oraz samoocenę. Zazwyczaj program przewiduje naukę dziesięciu podstawowych umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, odróżniania uczuć i mówienia komplementów.

 

Trening kontroli złości

Ma charakter psychoedukacyjny. Jego celem jest nauczenie dzieci nowego i nieznanego im, akceptowanego społecznie zachowania oraz zmniejszenie częstotliwości występowania zachowania agresywnego.

 

Trening wnioskowania moralnego

Są to procedury uczące właściwej hierarchii wartości, rozumienia złożonych społecznych problemów, wymagających liczenia się z prawami innych osób oraz rozumienia ich potrzeb.

Trening wnioskowania moralnego opracowany jest w oparci o teorię rozwoju moralnego L. Kohlberga. Celem treningu jest wywołanie dysonansu poznawczego i refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości w duchu daleko idącej tolerancji. Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom, uczuciom, postawom i przekonaniom, co stanowi podstawę edukacji moralnej.

 

Terapia behawioralna

Opiera się na założeniu, że wszelkie niepożądane zachowania np. nieśmiałość, moczenie nocne, fobie, nerwice zostały wyuczone i w związku z tym mogą zostać oduczone. Terapię tą określamy również jako modyfikację zachowania, wykorzystuje zasady warunkowania sprawczego i klasycznego.

 

Arteterapia

Terapia przez sztukę, to twórczy trening. Wykorzystuje proces tworzenia lub wynik tego procesu do wzbogacania własnej osobowości. To metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz twórczym myśleniem.

 

Trening Tomatisa

Trening audio-psycho-lingwistyczny, którego podstawowym celem jest wspomaganie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowania.

 

EEG – biofeedback

Metoda ta wykorzystuje fakt występowania w naszym mózgu rożnych fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla pewnych stanów aktywności. Dzięki odpowiedniej aparaturze, pacjent uzyskuje informację zwrotną na temat aktywności swoich fal mózgowych w postaci animacji i zachodzących w niej zmian, co przekłada się później na możliwość ćwiczenia ich-wzmacniania bądź tłumienia.

 

Socjoterapia (inaczej – terapia społeczna)

to rodzaj terapii zajęciowej dedykowanej osobom, które – z różnych przyczyn – nie radzą sobie w kontaktach społecznych. Uczestnictwo w zajęciach jest szansą na zyskanie umiejętności, które ułatwiają efektywne funkcjonowanie w grupie.