Image Alt

Nasze terapie

Integracja sensoryczna (SI)

Terapia ma postać ‘naukowej zabawy” w której dziecko uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile kreuje takie wymagania by dziecko było w stanie na nie odpowiedzieć, coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia SI nie jest wyuczonym stale powtarzającym się schematem ćwiczeń, ale, jak niektórzy piszą, sztuką ciągłej analizy zachowania dziecka permanentnego odbioru oraz modyfikacji stosowanego zachowania.

 

Metoda Dennisona

Ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania. Metoda jest prosta i sprzyja harmonijnemu rozwojowi – stosowana cierpliwe i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

 

Arteterapia

Terapia przez sztukę, to twórczy trening. Wykorzystuje proces tworzenia lub wynik tego procesu do wzbogacania własnej osobowości. To metoda poznawania siebie, przygoda z tworzeniem oraz twórczym myśleniem.

 

Terapia zabawą

Olechnowicz proponuje, by te skuteczne sposoby oddziaływania terapeutycznego, jakimi są zabawy. Objąć wspólną nazwą „metody wyzwalające”, ich celem jest wyzwolenie samorzutnej aktywności dzieci w dążeniu do samorealizacji.

 

Metoda dobrego startu

Ma wszechstronne zastosowanie w pracy z dziećmi. Stosuje się ja w terapii i profilaktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony – usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje  oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym. Jest to metoda stymulacji i rehabilitacji  rozwoju psychomotorycznego.

 

Program M. Frosting i D. Horne rozwijający percepcję wzrokową

Program rozwijający percepcje wzrokową rozwija i integruje zdolność koordynowania ruchów gałek ocznych z precyzyjnymi ruchami ciała. Ćwiczenia te usprawniają dokładność, wytrwałość i koncentrację uwagi. Wykorzystuje się je w pracy z dziećmi z zaburzona koordynacją wzrokowo-ruchową oraz praksją.

 

Muzykoterapia

To niewerbalna forma psychoterapii, umożliwia przeżycie i odreagowanie emocji oraz problemów. Pomaga ujawnić tłumione treści i werbalizowanie ich. Dziecko może poznać własne problemy oraz trudności innych osób, analizować je i szukać rozwiązań, co pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów.

 

Metoda gimnastyki twórczej K. Orfa i R. Labana

Wychodzi z założenia, że kultura fizyczna rozwija się w ścisłym połączeniu z kulturą rytmiczno-ruchową oraz kultura słowa. Jej celem jest wyzwolenie tendencji do samoakceptacji i rozwijania własnej ekspresji twórczej. Wzbogaca doświadczenia psychoruchowe, daje możliwość twórczego działania oraz kształtuje zmysł estetyczny, pomaga dziecku współdziałać z partnerem oraz grupą.

 

Dogoterapia

Termin autorstwa Marii Czerwińskiej, po raz pierwszy użyty w 1996r. Jedna z metod rehabilitacji, w której odpowiednio przeszkolony PIES przyjaciel wspomaga terapeutę w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych a także pomaga osobą starszym czy zagubionym w zachowaniu lub wręcz nawiązaniu kontaktów ze światem.

 

Felinoterapia

Koto-terapia, jest jedną z form animaloterapii. Tutaj kot stanowi pomost, do której terapeuta dociera do osoby potrzebującej i nawiązuje z nią kontakt. Felinoterapia jest forma terapii kontaktowej. Opiera się na założeniu, że kontakt ze zwierzęciem przyczynia się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, dzięki czemu zwiększają się jego czynności poznawcze i polisensoryczne. Jest to terapia, która przełamuje wszelkiego rodzaju ograniczenia, ułatwia komunikację, rozwija zdolność okazywania uczuć i emocji, zmniejsza poczucie samotności. Chwile spędzone z kotem emanują ciepłem miękkiego futra, spokojnym mruczeniem, a muśnięcie łapką niespodziewanie potrafi zmienić nasze nastawienie do życia.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

Zajęcia te stanowią element doskonałej zabawy. Dając chwile odprężenia staja się czynnikiem umożliwiającym rozładowanie napięć i tym samym obniżenie napięcia mięśniowego.

 

Bajkoterapia

To terapia przez bajki. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych. To także doskonała metoda relaksacyjna, zyskująca na popularności dzięki swojej prostocie oraz efektywności, szczególnie we wczesnych okresach rozwoju. Ponadto wzbogaca wiedze dziecka o sobie i świecie, pomaga redukować napięcie i odbudowę wiary w siebie.

 

Drama

Kształtuje umiejętności społeczne i intelektualne oraz pozwala na wyrażenie własnych uczuć, myśli i emocji. Pozwala przyjrzeć się sytuacjom problemowym i je rozwiązywać oraz poszerzyć możliwości rozumienia postaw i zachowania innych ludzi, bo ukazuje motywy i konsekwencje określonego zachowania. Dzięki temu dzieci uczą się analizowania postaw i bardziej świadomie interpretują relacje międzyludzkie.

 

Trening umiejętności społecznych

Jest to metoda terapii umożliwiającą osoba z autyzmem zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalająca na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Terapia obejmuje kompetencje społeczne i komunikacyjne, emocje, umiejętności poznawcze, poczucie tożsamości i własnej wartości oraz samoocenę. Zazwyczaj program przewiduje naukę dziesięciu podstawowych umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, odróżniania uczuć i mówienia komplementów.

 

Trening kontroli złości

Ma charakter psychoedukacyjny. Jego celem jest nauczenie dzieci nowego i nieznanego im, akceptowanego społecznie zachowania oraz zmniejszenie częstotliwości występowania zachowania agresywnego.

 

Trening wnioskowania moralnego

Są to procedury uczące właściwej hierarchii wartości, rozumienia złożonych społecznych problemów, wymagających liczenia się z prawami innych osób oraz rozumienia ich potrzeb.

Trening wnioskowania moralnego opracowany jest w oparci o teorię rozwoju moralnego L. Kohlberga. Celem treningu jest wywołanie dysonansu poznawczego i refleksji w odniesieniu do własnego świata wartości w duchu daleko idącej tolerancji. Nadawanie pozytywnego znaczenia emocjom, uczuciom, postawom i przekonaniom, co stanowi podstawę edukacji moralnej.

 

Terapia behawioralna

Opiera się na założeniu, że wszelkie niepożądane zachowania np. nieśmiałość, moczenie nocne, fobie, nerwice zostały wyuczone i w związku z tym mogą zostać oduczone. Terapię tą określamy również jako modyfikację zachowania, wykorzystuje zasady warunkowania sprawczego i klasycznego.

 

Trening Tomatisa

Trening audio-psycho-lingwistyczny, którego podstawowym celem jest wspomaganie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowania.

 

EEG – biofeedback

Metoda ta wykorzystuje fakt występowania w naszym mózgu rożnych fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla pewnych stanów aktywności. Dzięki odpowiedniej aparaturze, pacjent uzyskuje informację zwrotną na temat aktywności swoich fal mózgowych w postaci animacji i zachodzących w niej zmian, co przekłada się później na możliwość ćwiczenia ich-wzmacniania bądź tłumienia.